Psychotherapie - de gespecialiseerde ggz

Zithoek spreekkamer


Wanneer is psychotherapie geïndiceerd? 

Psychotherapie is nodig, wanneer sprake is van reeds langer bestaande klachten en problemen, die geworteld zijn in de persoonlijkheid en/of de relatiestructuur waar u deel van uitmaakt.

Daarbij gaat het er om, dat iemand die vastgelopen is samen met de psychotherapeut, onderzoekt welke factoren er aan de problematiek ten grondslag liggen en deze zodanig tracht te wijzigen, dat men zijn draai weer kan vinden en de klachten verdwijnen of verminderen tot een aanvaardbaar niveau.

Dit is een intensief en vaak langdurig proces. De cliënt heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid en een actief aandeel. De psychotherapeut, die voor deze vorm van behandeling na een academische (basis)opleiding een specialistische 4-jarige postdoctorale beroepsopleiding heeft gevolgd, begeleidt dit proces.


Psychotherapie moet nodig maar ook mogelijk zijn 

Psychotherapie is een intensieve veelal langdurige behandelingsvorm, die vaak niet nodig is. Vaak is al een korte reeks gesprekken genoeg om knelpunten voldoende op te heffen.

Ook is het de vraag of psychotherapie mogelijk is. Niet alle psychische problematiek is met psychotherapie te behandelen. Soms is het te moeilijk en te zwaar om de problematiek bij de wortels aan te pakken en is een andere, meer steunende vorm van gesprekken aangewezen. Soms is men op zoveel terreinen vastgelopen dat behandeling in een kliniek of dagbehandeling, al dan niet psychotherapeutisch van aard, noodzakelijk is.

De psychotherapeutische behandelingsvorm bij psychotherapeut Arnhem / psycholoog Arnhem, zowel individueel als ook de groepspsychotherapie, is in de meeste gevallen de persoonsgerichte experiëntele psychotherapie. 


De persoonsgerichte experiëntele psychotherapie is een inzichtgevende psychotherapie

Een belangrijk uitgangspunt van persoonsgerichte experiëntele psychotherapie is dat psychisch welzijn samenhangt met de mogelijkheid om, binnen de gegevenheden van ons leven, ons zelf te zijn en ons verder als mens te ontwikkelen. In een omgeving die voldoende veiligheid biedt, kan men zich het beste ontplooien. Door een onveilige buiten- of binnenwereld kan dit proces van ontwikkeling stagneren en kunnen klachten ontstaan. U voelt zich bijvoorbeeld somber, gespannen of u hebt het gevoel vast te lopen. In een persoonsgerichte experiëntele psychotherapie gaat het over deze klachten en de problemen in het heden en uit het verleden waarmee deze klachten samenhangen.


Gedachten en gevoelens

Het zicht krijgen op deze persoonlijke problemen gaat beter wanneer iemand in contact is met zichzelf, met het eigen innerlijk, dus niet alleen met zijn gedachten maar vooral ook met zijn gevoelens. Door in gesprek te komen over deze gevoelens en gedachten, kunt u uw problemen onderzoeken en ontdekken hoe u hierin verder kunt komen.


De houding van de psychotherapeut

Een grondgedachte van de persoonsgerichte experiëntele psychotherapie is dat de houding van de psychotherapeut in dit gesprek van groot belang is. Die therapeutische houding bestaat uit drie elementen: empathie, acceptatie en echtheid. Dat wil zeggen: de psychotherapeut leeft zich zo goed mogelijk in de cliënt in, accepteert de cliënt zoals hij is, d.w.z. hij is niet veroordelend en helpt de cliënt zichzelf niet te veroordelen en hij is als psychotherapeut in contact met zijn eigen gevoelens. In de persoonsgerichte experiëntele visie zorgen deze basiselementen voor een veilig klimaat, waarin de cliënt zich verder kan ontwikkelen.


De persoon als geheel

Een persoonsgerichte experiëntele psychotherapie is persoonsgericht, dat wil zeggen dat de psychotherapeut niet uw psychische 'stoornis' als uitgangspunt neemt, maar u aanspreekt als persoon en met u onderzoekt hoe het komt dat u, met uw voorgeschiedenis en toekomstverwachting, op dit moment klachten heeft. Het gaat er hierbij niet zozeer om hoe de psychotherapeut uw problemen ziet, maar vooral om de betekenis die ze voor u hebben oftewel hoe u deze ervaart.


Voor welke problemen?

Mensen met uiteenlopende problemen kunnen baat hebben bij persoonsgerichte experiëntele psychotherapie. Belangrijker echter dan de aard van uw klacht, is het feit dat u bereid bent, en in zekere zin behoefte voelt om in de therapie bij uzelf stil te staan. Er is meestal een aanleiding, in de werksituatie of in uw persoonlijke relaties, die u doet besluiten iets aan uw klachten of problemen te gaan doen.


Veelvoorkomende klachten en problemen

Om er een aantal te noemen: weinig zelfvertrouwen hebben en onzeker zijn, je somber voelen, gespannen zijn, slecht slapen, veel piekeren en tegen alles op zien, geen keuzes kunnen maken of niet weten wat je wilt, tot niets kunnen komen, perfectionistisch zijn, je negatief en kritisch voelen naar anderen, moeilijk kunnen genieten en overmatig controle houden, onder je niveau functioneren of juist jezelf groter voordoen dan je bent, in verschillende situaties steeds weer in dezelfde conflicten terechtkomen, geen relatie aan durven gaan of je ongelukkig voelen in de relatie, jezelf niet durven uitspreken of je geremd voelen in gezelschap, onduidelijke lichamelijke klachten hebben, een verstoord eetpatroon hebben, last hebben van nare of schokkende ervaringen die je hebt mee gemaakt.

 
Opbellen